skip to Main Content

Om Byggutbildning Star

Byggutbildning Star i Dalarna AB är byggbranschens eget utvecklings- och utbildningsföretag. Företaget startade 1996 och ägs av den ideella, allmännyttiga stiftelsen STAR Byggutveckling.
Vår mission är att rusta byggbranschen för framtiden – oavsett hur den ser ut.
I bolagets styrelse finns representanter från branschens parter, stiftelsen samt företag med olika inriktningar inom byggsektorn. Att bolaget styrs av parterna gemensamt ger stor trygghet och borgar för hållbara produkter och tjänster. Bolagets vinst återinvesteras i branschen.
Huvudkontoret finns i Falun medan verksamheten sträcker sig över hela landet.

Styrelse

Hans Grandin, styrelseordförande
Mikael Wilén, Skoglunds
Ann-Louise Holmbom, ByggPartner
Magnus Brandt, Peab
Anders Ax, Byggnads
Per Schönbeck, BBM Dalarna

Starmodellens historia

Under 1990-talet gick byggbranschen igenom en konjunkturell och strukturell kris som saknade motstycke. Under tre år på 90-talet minskade antalet sysselsatta inom byggnadsverksamhet med 100 000 personer. De unga drabbades hårt.
Flera årskullar av gymnasieutbildade bygglärlingar gick utan arbete och flydde till andra branscher. Flykten resulterade i att åldersstrukturen i företagen kraftigt kom att snedvridas, och konsekvenserna för branschen och hela samhället riskerade bli mycket allvarliga.
Något behövdes göras. Dels behövde den akuta blödningen stoppas och förhindra att ännu fler unga bygglärlingar lämnade branschen och därmed permanenta det åldersglapp som uppstått. Dessutom behövde en långsiktigt hållbar arbetsmodell byggas upp som säkrade en stabil tillförsel av lärlingar till byggbranschen och därigenom garanterade en rimlig åldersfördelning inom alla nivåer av byggandet.

STAR-projektet i Dalarna

Med utgångspunkt i denna situation valde man i Dalarna att starta ett projekt för att bygga upp en modell där samtliga parter i branschen – byggföretag, fackliga organisationer, kommuner, skolor, arbetsförmedling, länsarbetsnämnd m fl. – involverades i projekt med syfte att effektivisera rekryterings- och vidareutbildningsprocessen, för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för branschens utveckling.
Den svåra arbetsmarknadssituationen för ungdomarna i byggbranschen ledde 1993 till att branschens parter centralt träffade en överenskommelse om en offensiv satsning på lärlingar. Satsningen fick namnet Star-projektet, och syftade till att inventera och försöka tidigarelägga byggprojekt speciellt för arbetslösa lärlingar. Dels fick lärlingarna genom dessa prioriterade byggen tillgodogöra sig lärlingstimmar och dels fick de nödvändiga kontakter och förankring i byggföretag.
1994 träffades i dåvarande Kopparbergs län en regional överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter och Länsarbetsnämnden om ett Star-projekt utifrån lokala förutsättningar.
Den regionala yrkeskommittén, RYK Dalarna, ansökte om ”okonventionella” medel för att skapa tillfällen för unga att fullfölja sin lärlingsutbildning.
En projektledare anställdes som tillsammans med arbetsförmedlingarna inventerade arbetslösheten och i kontakt med kommunerna undersökte möjligheter att starta upp lämpliga byggprojekt.
Projektets framgångar ledde fram till tankar om att institutionalisera formerna för rekrytering och vidareutbildning genom att utveckla en modell för partssamverkan under hela utbildningsprocessen. Ett fyraårigt EU-projekt med syfte att utveckla samverkansmodellen startades. Deltagare i projektet var parterna genom RYK Dalarna och Länsarbetsnämnden.
Ett samarbetsavtal träffades mellan Länsarbetsnämnden och Byggmästareföreningen i Kopparbergs län om insatser för arbetslösa lärlingar upp till 20 år. Ett bolag (STAR) bildades, med byggbranschens parter i styrelsen, för att teckna avtal med kommunerna om att överta ansvaret för arbetsplatsförlagd utbildning (APU) åt byggprogrammen på gymnasieskolorna i länet. Medlemsföretagen i Dalarnas Byggmästareförening gjorde också ett åtagande att garantera
Projektets syfte var alltså att bygga upp en samverkansmodell mellan byggbranschens parter för att på den vägen åstadkomma en bättre fungerande arbetsmarknad och utbildningsmiljö inom byggsektorn.
Allt sedan starten har Star genom olika projekt arbetat med “arbetsmarknadsutbildning på gällande villkor”. Under kortare och längre tid har etableringar och verksamhet funnits på olika orter som Sundsvall, Uppsala och Örebro.

Back To Top
English English Svenska Svenska