skip to Main Content

Bildandet av Byggsektorns kompetensråd i Dalarna

Plats: Falu gruva eller digitalt
Tid: Fredag 10 december kl. 13–15
Övrigt: Lunch erbjuds för deltagare på plats, meddela eventuell specialkost i anmälan.

Sista anmälningsdag: 8 december

Program

Programmet omfattar både våra kompetensutmaningar (bakgrunden till den förstudie Byggutbildning Star och Region Dalarna har gjort) och en sammanfattning av presentationen i juni. Vi formar gemensamt en grund till verksamhetsplan för 2022 och diskuterar formerna för ett “Kompetensråd Bygg”. Målsättningen är att under mötet få till en färdplan och en grupp engagerade personer som kan ansvara för uppstarten av rådet så att arbetet kan komma igång under 2022.

Logotyper kompetensråd

Anmäl dig


  Bakgrund

  Kompetensförsörjning och samverkan är nyckelfaktorer för Dalarnas Län. En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för länets fortsatta tillväxt och utveckling. Konkurrensen om arbetskraften har hårdnat och kompetensförsörjningen kommer att bli en allt viktigare fråga att hantera för alla berörda parter. Genom att skapa ett Kompetensråd för Byggbranschen i Dalarna kan samverkan förstärkas mellan skola och arbetsliv. Via ett regionalt kompetensråd kan analyser och prognoser utgöra grund för konstruktiva dialoger mellan parterna som skapar gemensamma bilder av såväl framgångsfaktorer som utmaningar. Via Rådet kan viktiga frågor och flaskhalsar kanaliseras för att hitta lösningar som leder till att Kompetensförsörjningssystemet utvecklas och att utbudet av kompetens möter de behov som branschen har.

  Byggbranschen är starkt uppdelad i många yrken och nivåer vilket kräver en samverkan mellan många olika utbildningsnivåer och organisationer. Behoven av arbetskraft i numerär skiljer sig åt och så även graden av samverkan. Inom vissa yrken av branschen fungerar både ”leverans” och samverkan medan man inom andra yrken upplever stora svårigheter att rekrytera och har brister i samverkan. Genom att bilda ett Kompetensråd ges ökade förutsättningar att förstärka samverkan och föra upp Byggbranschens behov i ett brett perspektiv, oavsett storlek på yrkeskategori.

   

  Byggbranschen, precis som alla andra branscher, står inför stora förändringar framåt där digitalisering och automation kommer att påverka branschens arbetssätt och utbildningsbehov. Även dessa viktiga frågor för Byggbranschen kan hanteras i ett Kompetensråd.

  Byggutbildning Star har tillsammans med Region Dalarna gjort en förstudie för att se över samverkansmiljön i Dalarnas byggsektor. I början på sommaren arrangerades ett webbinarium där förstudien presenterades vad den fram till dess hade uppnått och vilka slutsatser som kunde dras. Utifrån diskussionerna på webbinariet togs ett beslut att fortsätta arbeta för att starta upp ett kompetensråd utifrån den modell som finns i Göteborg och som presenterades på webbinariet.

  Back To Top
  English English Svenska Svenska